Polityka Ochrony Prywatności
Niniejsza Polityka Ochrony Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych pozyskanych przez firmę DC3 sp. z o.o. działającą na podstawie wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego nr 0000712990, NIP 1132959869 zwaną dalej DC3.
„Klient” (również Zlecający, Użytkownik, Korzystający itd.) w rozumieniu Polityki Ochrony Prywatności oznacza osobę fizyczną korzystającą z usług DC3.
Korzystanie z usług DC3 jest równoznaczne z wyrażeniem przez Klienta zgody na zasady i warunki opisane w niniejszej Polityce Ochrony Prywatności.

Dane osobowe
Zgodnie z treścią Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych („Rozporządzenie”), DC3 informuje, że jest administratorem danych osobowych podanych przez Klienta w związku lub podczas korzystania z usług DC3. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z Rozporządzeniem, a w przypadkach wymaganych jej treścią, za zgodą Klienta.
DC3 zbiera wyłącznie dane, które są niezbędne do zawarcia umowy i świadczenia wybranej przez Klienta usługi, udzielenia odpowiedzi na skierowane do DC3 pytania i przekazania informacji na temat swojej oferty.
W czasie rejestracji i przygotowania oferty DC3 gromadzi dane podane przez Klienta. Dane te obejmują:
1. Nazwisko i imię;
2. Adres e-mail;
3. Numer telefonu;
Ponadto w czasie dokonywania zamówienia i świadczenia usługi DC3 gromadzi dodatkowe dane podane przez Klienta obejmujące:
1. Adres zamieszkania lub siedziby;
2. Adres korespondencyjny;
3. Szczegółowe dane z dokumentu tożsamości;
4. Dane o płatnościach.

W przypadkach wymaganych przepisami Rozporządzenia, wyrażenie przez Klienta zgody na przetwarzanie jego danych osobowych następuje w momencie złożenia zamówienia lub zawarcia umowy na świadczenie usług. Klient może w każdej chwili odwołać zgodę na przetwarzanie danych osobowych.
Podanie danych oznaczonych jako wymagane jest dobrowolne, jednak konieczne w celu zawarcia umowy i realizacji usług na rzecz Klienta. W przypadku nieudostępnienia przez Klienta wymaganych danych osobowych, nie będzie możliwe dokonanie rejestracji Klienta w systemie DC3, zawarcia umowy i realizacji usługi na rzecz Klienta.
Podstawą przetwarzania przez DC3 danych osobowych przekazanych przez Klienta jest konieczność realizacji umowy, a także, na żądanie Klienta, podjęcie niezbędnych działań przed jej zawarciem (art. 6 ust. 1 pkt b Rozporządzenia). W przypadku przesyłania przez DC3 informacji na temat swojej oferty na podany przez Klienta adres e-mail lub numer telefonu, podstawą przetwarzania danych osobowych Klienta jest realizacja prawnie usprawiedliwionego interesu DC3 (art. 6 ust. 1 pkt f Rozporządzenia). Przetwarzanie danych w celu przekazywania przez DC3 informacji o swoich produktach i usługach umożliwia dostarczenie Klientowi informacji o aktualnej ofercie. W każdym przypadku Klient może odwołać zgodę na przesyłanie informacji o aktualnej ofercie lub wskazać zakres ograniczeń odnośnie wykorzystywania swoich danych osobowych.
Dane osobowe Klienta będą przechowywane w formie pozwalającej na identyfikację Klienta nie dłużej niż jest to konieczne dla celów, dla których dane osobowe są zbierane i zgodnie z prawem przetwarzane. Dane osobowe będą w związku z tym przechowywane przez okres niezbędny do realizacji umowy i świadczenia wybranej przez Klienta usługi. Po tym czasie dane będą przetwarzane przez okres zgodny z przepisami i niezbędny w celu rozstrzygnięcia wszelkich potencjalnych sporów, uzgodnienia rozliczeń itp., które mogą wyniknąć w związku ze świadczonymi usługami.

Powierzenie danych osobowych
DC3 może ujawniać informacje na temat Klienta zaufanym osobom trzecim w celach określonych w niniejszej Polityce prywatności. Od wszystkich osób trzecich wymagamy przestrzegania zasad Polityki prywatności DC3 a także stosowania zasad zgodnie z przepisami Rozporządzenia.
Powierzenie przetwarzania danych osobowych Klienta lub innych danych, o których mowa w Polityce Ochrony Prywatności, może nastąpić na podstawie pisemnej umowy zawartej zgodnie z przepisami Rozporządzenia wobec podmiotów wspierających i świadczących na rzecz DC3 usługi, np. księgowości, administracji, zarządzania i w zakresie niezbędnym do realizacji usług.
Z zastrzeżeniem powyższych postanowień, zebrane dane osobowe nie zostaną ujawnione żadnym innym osobom lub instytucjom, chyba że będzie to wymagane obowiązującymi przepisami prawa lub będzie to niezbędne dla realizacji celu przetwarzania danych osobowych oraz zostanie zawarta stosowna umowa gwarantująca ochronę praw i prywatności Klienta.

Prawa i obowiązki Klienta
Klient ma prawo dostępu do treści danych osobowych oraz prawo do żądania uzupełnienia, uaktualnienia, przenoszenia, ograniczenia przetwarzania, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem przepisów prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
W przypadku przetwarzania danych Klienta w celu marketingu usługi i produktów własnych, Klient może w każdym czasie wnieść pisemne i umotywowane żądanie zaprzestania przetwarzania jego danych ze względu na jego szczególną sytuację lub wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jego danych w tym celu.
DC3 umożliwia Klientowi usunięcie jego danych osobowych ze zbioru danych na żądanie Klienta lub na podstawie przepisów Rozporządzenia.
DC3 może odmówić usunięcia danych osobowych, jeżeli Klient naruszył regulamin usług DC3 lub obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie danych osobowych jest niezbędne do wyjaśnienia okoliczności naruszenia i ustalenia odpowiedzialności Klienta.
Jeżeli Klient udostępnia, przekazuje i umieszcza w zamówieniach, umowach, serwisach, portalach oraz usługach świadczonych za pośrednictwem stron internetowych DC3 jakiekolwiek dane osobowe innych osób (w tym ich imię i nazwisko, adres, numer telefonu lub adres e-mail), może to uczynić wyłącznie pod warunkiem nienaruszania przepisów obowiązującego prawa i dóbr osobistych tych osób.

Dodatkowe informacje o cookies
Cookies to pliki tekstowe, które są zapisywane na dysku urządzenia końcowego Klienta, używane do rozpoznawania urządzenia Klienta przy ponownym połączeniu z witryną internetową stosującą cookies.
Cookies nie służą do ustalania tożsamości Klienta, lecz pozwalają dokładniej określać indywidualne potrzeby Klienta posługującego się danym urządzeniem i dzięki temu oferować usługi lepsze i bardziej dostosowane do jego wymagań, a także ułatwiać połączenie z interesującymi Klienta witrynami internetowymi.
Klient może nie wyrazić zgody na umieszczanie cookies na jego urządzeniu końcowym. W tym celu należy skorzystać z opcji wyłączenia pobierania i przechowywania cookies w przeglądarce internetowej. Sposób wyłączenia możliwości pobierania i przechowywania plików typu cookies w popularnych przeglądarkach internetowych udostępniany jest przez dostawcę przeglądarki.
Usunięcie cookies może doprowadzić do utraty możliwości korzystania z niektórych funkcjonalności portali i witryn internetowych DC3.

Zabezpieczenia danych
W celu zabezpieczenia danych osobowych Klienta przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, pobraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem, stosowane są środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną.
W szczególności Administrator wykorzystuje środki techniczne zapobiegające przed pozyskiwaniem lub modyfikowaniem danych przez osoby nieuprawnione. Administrator zabezpiecza zbiory danych przed dostępem podmiotów nieupoważnionych.

Kontakt
DC3 powołał inspektora ochrony danych („IOD”), który odpowiada za nadzór nad przestrzeganiem niniejszej polityki. Klient usług DC3 może w dowolnym czasie skontaktować się z DC3 w celu uzyskania informacji o tym, czy i w jaki sposób DC3 wykorzystuje lub zamierza wykorzystywać jego dane osobowe, a także w celu zgłoszenia wszelkich zdarzeń mających wpływ na bezpieczeństwo przekazu informacji i danych. W tym celu Klient powinien skorzystać z adresu poczty elektronicznej: kontakt@dc3.com.pl

Zmiana Polityki Ochrony Prywatności
DC3 zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Ochrony Prywatności i jednocześnie zapewnia, że prawa Klienta wynikające z niniejszego dokumentu nie zostaną ograniczone bez jego zgody. Wszelkie zmiany dotyczące Polityki Ochrony Prywatności będą przesyłane w formie wiadomości e-mail lub zawiadomienia opublikowanego na naszej witrynie internetowej http://www.primecampers.pl/polityka-prywatnosci/.

Kontakt z organem nadzorczym
We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych Klienta oraz stosowaniem i realizacją niniejszej Polityki Ochrony Prywatności Klient ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.